Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Schetyna zarzucił wędkę i czeka.

Leszek Miller 17 listopada 2011 TVP1

1.5 Jako standard jakościowy w odniesieniu do rynku i przetwórstwa ryb objętych Programem powinniśmy od początku przyjąć standardy UE , w tym standardy prorynkowe – a więc dbałość o informację, marketing, promocję działań i produktów oraz dostrzeganie klienta jako odbiorcy końcowego produktu.

Zachodniopomorska Dźwignia Rozwoju
 

3. Wstępne Założenia Programu

1. Założenia podstawowe

1.2 Przez rozwój sektora rozumiemy zwiększoną produkcję i zwiększone dochody z prowadzenia działalności gospodarczej. W programie pokażemy wzajemne powiązania z innymi gałęziami gospodarki w regionie zachodniopomorskim pozytywnie oddziałującymi na rozwój sektora Rybołówstwa.

1.3 Rozwój „rybnego” sektora gospodarczego powinien wpłynąć na rozwój społeczny regionu czyli w wyniku jego działania powinniśmy odnotować wyższe dochody gospodarstw domowych, rozwinięcie umiejętności ludzkich, spadek bezrobocia, zintegrowanie programów edukacyjnych w szkołach z celami i priorytetami zawartymi w Strategiach Województwa Zachodniopomorskiego. Z drugiej strony regionalne programy rozwoju społecznego powinien włączyć gospodarkę rybną jako ważny lokalny element specyfiki, który może pomóc w sprzedaży produktów „nierybnych”.

1.4 Program rozwoju sektora powinien powstać w konsultacji z samorządami lokalnymi i zintegrować istniejące gminne i powiatowe programy w tym zakresie w jeden plan, program regionalny, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych planów odbudowy środowiska naturalnego. W przypadku braku takich planów lokalnych można będzie zainspirować lokalne środowiska do opracowania takich dokumentów w formie uchwał, które będą stanowiły prawo lokalne w tym zakresie. Konsultacje powinny objąć również aktualnych uczestników rynku oraz samorządy gospodarcze i organizacje społeczne.

1.5 Jako standard jakościowy w odniesieniu do rynku i przetwórstwa ryb objętych Programem powinniśmy od początku przyjąć standardy UE , w tym standardy prorynkowe – a więc dbałość o informację, marketing, promocję działań i produktów oraz dostrzeganie klienta jako odbiorcy końcowego produktu.

1.6 Wykorzystanie w budowaniu Programu doświadczeń z narodowych lokalnych wdrożeń europejskich programów LEADER I, LEADER II i LEADER + jako przykładów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

1.7 Konsultacje wstępnego projektu Studium Wykonalności wg procedury zastosowanej przy opracowywaniu NPR 2007-2013 będą prowadzone zgodnie z następującymi zasadami:

▓ kompleksowości – mają charakter: sektorowy, wiejski, gminny i regionalny;

▓ dokumentacji – poszczególne idee i stanowiska są dokumentowane;

▓ ciągłości – prowadzone są systematycznie i zmierzają do sformułowania społecznie legitymizowanego projektu ZPR;

▓ sprzężenia zwrotnego – uczestnicy uzyskują odpowiedzi na swoje propozycje i stanowiska;

▓ przejrzystości – powszechnie dostępne są wszystkie rządowe dokumenty dotyczące projektu jak i opinie wyrażane przez uczestników konsultacji;

▓ równości – w konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Budowanie Rynku

Cel

▓ Marki zachodniopomorskie. Wspólnie zbudować Markę. Monitoring jakości. Preferencje związane z osiąganiem jakości (bezpłatna promocja i reklama). Produkt zachodniopomorski. Program Certyfikacji produktów gastronomicznych.

▓ Kooperacja. Zachodniopomorski standard turystyczny; specyfika turystyczna. Studium Trasy, Infrastruktura turystyczna; początek i koniec wraz z obsługą; gdzie będziemy polować na turystę.

▓ Ochrona środowiska jako czynnik wzrostu gospodarczego. Sąsiedzi-partnerzy miedzynarodowi.

środki

▓ Program aktywizacji zawodowej terenów wiejskich. Bierność rynkowa ludzi a możliwości programu. Gospodarstwa bez produkcji towarowej.

▓ Europejska Księga Pomysłów Lokalnych LEADER BOOK

▓ Partnerzy finansowi i programy finansujące przedsięwzięcia gospodarcze oraz zarządzanie programem; zasady inżynierii finansowej, możliwości samofinansowania struktury administracyjnej

▓ Standardowe Gospodarczo-Ekologiczne Studium Jeziora. Potencjalne i maksymalne możliwości rozwoju. Operat rybacki a biznesplan. Studium operat rybacki a biznes plan gospodarstwa rybackiego. Studium ekologiczne; zagrożenia wynikające z prowadzenia (aktywnej) intensywnej działalności gospodarczej – turystycznej, hodowlanej. Kompleksowy model zagospodarowania – operat gospodarczy akwenu.

▓ Plany zagospodarowania przestrzennego (jeżeli trzeba to międzygminne lub międzynarodowe). Obszary gospodarowania. Gniazda zachodniopomorskie;

▓ Program Edukacji Regionalnej; ścieżki kształcenia wg zasady „co na rynku to w szkole i na uczelni”, rozwijanie wolontariatu, działań gospodarczych.

▓ Studium Oceny Systemu, Programu; wskaźniki, monitoring, kryteria możliwości przystąpienia,

▓ Księga Podmiotów (Aktorów) czyli potencjalnych uczestników programu

Edukacja

▓ Europejska Księga Przedmiotów i Usług; analiza porównawcza.

▓ Gospodarczy Atlas Jezior Zachodniopomorskich; mapping, inwentaryzacja, wersja dla inwestorów, potencjał turystyczny i gospodarczy, miejsca magiczne i historyczne;

▓ Gospodarczy Atlas Odry, dorzecza i estuarium/zalewu szczecińskiego. Mapa portów.

▓ ZOE (Zachodniopomorskie Oczko Edukacyjne). Program Mój jest ten kawałek jeziora. Program nauczania ochrony, wykorzystania i budowania środowisk wodnych. Woda, Szkoła, Region.

▓ Księga Rzemiosł Wiejskich i Wodnych

▓ Technologia – opracowania produktów rybnych: gastronomia, agroturystyka, przetwórstwo.

Taktyka

▓ Program pilotażowy Makro.

▓ Księga Obaw, Zagrożeń i Potencjalnych Konfliktów. I wrogów.

▓ Struktura geograficzna programu. Klastry turystyczne (gminy, jeziora, trasy) Grupy producenckie.

▓ Programy pilotażowe Mikro. Uniwersalny lokalny model gospodarczy; szkielet rozwiązań indywidualnych. Montaż finansowy dla samorządu, biznes Juniora, firmy rynkowej, programy dywersyfikacji

▓ Model Jednostki/Przedsięwzięcia (np. Konsorcjum) Gospodarczego; program (cel gospodarczy), zarządzanie, terytorium

Infrastruktura

▓ Komunikacja i informacja – teraz i jutro m- wewnętrzna i zewnętrzna.

▓ Infrastruktura prorynkowa – internet, sieć punktów komunikacyjnych, zasilanie

Uwagi końcowe

Nie twierdzę, że rynek rybny jest jedyną dźwignią rozwojową regionu. Będę natomiast starał się państwa przekonać co do tego, że nie można tej sposobności pominąć oraz że warto się nad tym dłużej zastanowić. Zwłaszcza, że musimy czymś się wyróżnić i zwrócić na siebie uwagę.

Należy zauważyć i podkreślić związek rybactwa śródlądowego z wsią. Nie rozpatrywać jakiegokolwiek studium, a następnie programu w oderwaniu od sytuacji na wsi zachodniopomorskiej i w mieście. Dotyczy to dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych jak i wsparcie gospodarki rybnej przez potencjał wsi (ludzie, zaplecze, doświadczenie, kapitał, umiejętność inwestowania w czasie).

  1. Rybactwo śródlądowe istnieje. Jednakże dysponuje produktem, za który nie można uzyskać dobrej ceny. To jest rynek surowcowy. Dobrą cenę można osiągnąć przy dobrym popycie. Popyt można rozwinąć za pomocą odpowiedniej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, polityki jakościowej i poprawienia istniejącej infrastruktury. Rynek surowcowy należy uzupełnić rynkiem usług i ruchliwym, elastycznym handlem. Upraszczając; na lokalnym, zachodniopomorskim targu rybnym musi być smażalnia, wędzarnia, winiarnia i cepelia. Może sklep z regionalną garmażerką i owocami runa leśnego. Z pewnością powinna być informacja o noclegach i innych usługach dla turystów. Nie dajmy się skolonizować. Najlepszym inwestorem w naszą gospodarkę będzie indywidualny klient, a nie hurtownik. Ryba jest droga, a jednocześnie nie można z tego rynku wyżyć. To swoisty paradoks. I tę drogą rybę jedzą najbiedniejsi (kłusownicy) bo nie mają co jeść.

  2. Wiedza, przykład, porównanie. Nie powinniśmy wyważać otwartych drzwi. Z drugiej strony nie będziemy w stanie skopiować europejskich rozwiązań 1:1. Nie ten poziom pomocy państwa, nie ten poziom zapóźnienia nawet kulturowego. Są podejmowane takie próby stworzenia lokalnego wielowymiarowego programu przez Mazurskie Centrum Wędkarstwa (m.in. ochrona środowiska, popularyzacja usług i turystyki wędkarskiej, zwiększanie atrakcyjności, miejsca pracy,) ale to też tylko jeden kawałek podłogi.

  3. Turystyka to dziedzina gospodarcza, a nie element promocji; to konkretna usługa świadczona przez podmioty gospodarcze innym podmiotom lub osobom indywidualnym, przy pomocy określonego zaplecza, zasobów – majątku naturalnego (zasobów) lub powstałych w wyniku działalności człowieka. W przypadku rynku rybnego może posłużyć jako ważny element promocji i dobry nośnik reklamy produktów. Jeziorom w znacznym stopniu zagraża presja rekreacyjna i turystyczna. Jeziora nie potrafią się same bronić. A korzyści turystyki? Przybywa jej nowy produkt turystyczny. Rynek rybny będzie bowiem dźwignią rozwoju regionu, a z drugiej strony będzie ważną cechą marketingową rynku turystycznego (agroturystycznego).Rozwój rynku rybnego, gospodarowanie na akwenach zachodniopomorskich rozpatrywać w kontekście problemów wsi zachodniopomorskiej.

  4. Zmniejszyć dystans pomiędzy burtą a talerzem. Wykorzystać możliwości ssące aglomeracji i metropolii. W USA w ostatnich 10 latach bezpośrednia sprzedaż produktów producentom wzrosła o 37 %.

  5. Jest to szansa dla integracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego czyli m.in. Odpowiedzialnego za siebie i swoje otoczenie. Można zatrzymać ludzi na miejscu(na wsi, na prowincji) i jednocześnie wprowadzić do Europy. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oznacza wielostronne, wielopoziomowe, długofalowe zajęcie się tematem. Oznacza to również inwestycje państwowe o takich właściwościach. Do tego dochodzi Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno – żywnościowe Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004 - 2006 wyznacza dwa cele strategiczne: Do budowania programów należy wykorzystać instytucję przedsięwzięć publiczno-prywatnych i jednocześnie rozgraniczyć zyski ogólne, społeczne i indywidualne, prywatne

  6. Nie wystarczy konstatacja i prezentacja faktów, sugestii oraz postulatów. To nie jest jeszcze program. Nawet pieniądze nie są jeszcze program. Trzeba przekonać ludzi, żeby skorzystali wiedzy o tych faktach. I nie tylko przekonać, a również nauczyć: współpracy, fachowości.

  7. Jest takie pojęcie jak zarządzanie sytuacją kryzysową. Jesteśmy właśnie w takiej sytuacji. I tym kryzysem trzeba umiejętnie zarządzać.